صفحه اصلي
پژوهشی در بيان عدم اختلاف و تعارض در قرآن کريم
عنوان: پژوهشی در بيان عدم اختلاف و تعارض در قرآن کريم
نام استاد: سيد ابوالفضل مير محمدی
نام دانشجو: سيد محمد هادی زبرجد
نام دانشگاه: دانشگاه تهران
سال دفاع: 1369

در اين پايان نامه عدم اختلاف و تعارض در قرآن كريم بررسي شده است. مباحث شامل شش فصل است. درابتدا آراء مفسرين در زمينه عدم اختلاف در قرآن مطرح شده و عدم اختلاف و تناقض ميان معاني و مفاهيم قرآن, بلاغت و فصاحت قرآن, اخبار غيبي قرآن و وجوه مختلف عدم اختلاف د رقرآن بيان گرديده و عدم اختلاف و تعارض در قرآن اثبات شده است.

بازگشت