صفحه اصلي
تأثير قرآن و حديث در خمسه ی نظامی گنجه ای
عنوان: تأثير قرآن و حديث در خمسه ی نظامی گنجه ای
نام استاد: احمد محمدی
نام دانشجو: محسن سيفی
نام دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی کرج
سال دفاع: 1374

در اين پايان نامه ابياتي از خمسه ي نظامي كه در آنها اشاره يا تصريحي به آيه يا حديثي رفته, گردآوري و آيه يا حديث مربوط ذيل آنها آورده شده است. اين پژوهش در دو بخش تنظيم شده است: بخش اول شامل مباحث كلي است؛ مانند اهميت قرآن و احاديث و سابقه ي تأثير پذيري شعرا از آن, شرح احوال و آثار نظامي, برداشتي كلي از پنج گنجه نظامي, نحوه ي تأثيرپذيري نظامي از قرآن و احاديث, بندهاي توحيد و تأثيرپذيري آن از نهج البلاغه. بخش دوم حاوي ابياتي از خمسه ي نظامي است كه متأثر از قرآن و حديث اند.

بازگشت