» » » تأثير قرآن و حديث در شعر فارسی
تأثير قرآن و حديث در شعر فارسی
عنوان: تأثير قرآن و حديث در شعر فارسی
نام استاد: محمد علي مهدوي راد 
نام دانشجو: سيدمحمد راستگو    
نام دانشگاه: دانشگاه تهران
سال دفاع: 1376

پايان نامه ي حاضر در سه بخش تدوين شده است: بخش اول, مباحثي چون زمينه هاي اثرپذيري شعر فارسي از قرآن و حديث, پيشينه ي آن, تحول و تكامل آن. بخش دوم, شيوه ها و گونه هاي اثرپذيري از قرآن و حديث, مثل اثرپذيري واژگاني, گزارشي, تأويلاتي, تفسيري و ساختاري. بخش سوم, معرفي نمونه هايي از بهره گيريها و اثرپذيري هاي شماري از پارسي سرايان از آغاز تا سده ي هشتم.

97/04/13