» » فهم کاربردی آیات؛ شاخصه طرح «دانشجو متدبر قرآن»