» » انتشار دو کمک آموزشی جدید ویژه داوطلبین دکتری علوم قرآن و حدیث

به گزارش روابط عمومی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور؛ این سازمان وابسته به جهاد دانشگاهی، دو «تلخیص تاریخ قرآن رامیار» و «کتاب تفسیر سور مبارکه آل عمران، انسان، طارق، اعلی و علق» در قالب دو کتاب کمک آموزشی جدید ویژه داوطلبین دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، منتشر کرد.

کتاب تلخیص تاریخ قرآن رامیار.

کتاب حاضر تلخیص ۱۰ فصل از فصول ۱۷ گانه کتاب تاریخ قرآن دکتر محمود رامیار است که در آن به تلخیص مهم‌ترین فصولی که طی سال‌های اخیر مورد توجه طراحان در آزمون دکتری رشته علوم قرآن و حدیث بوده پرداخته شده است.

با توجه به حجم زیاد مطالب و نیاز دانشجو به تسلط بر مطالب جمع آوری شده در کتاب پیش‌رو و فراوانی سوالات ۷ سال اخیر، پیشنهاد می‌گردد که ابتدا تسلط لازم بر فصول ارائه شده توسط دانشجویان حاصل گردد سپس در صورت داشتن زمان کافی و تمایل به مطالعه کامل منبع فوق‌الذکر به مطالعه سایر فصول بپردازید تا حجم زیاد مطالب انسجام ذهنیتان را برهم نزند و با مطالعه روش‌مند نتیجه مطلوب حاصل گردد.

کتاب تفسیر سور مبارکه آل عمران، انسان، طارق، اعلی و علق

کتاب حاضر خلاصه‌ای بر مبنای جلد‌های ۳، ۴ و ۲۰ کتاب تفسیر المیزان اثر علامه طباطبایی و جلد‌های ۳، ۴، ۲۹ و ۳۰ تفسیر البیان طبرسی است که پس از بیان هر آیه شأن نزول آن آمده و به دنبال آن واژه شناسی مربوط به ان از نگاه این دو مفسر آورده شده و در نهایت نکات تفسیری المیزان و در پی آن مجمع البیان ذکر شده و در موارد محدودی به بحث‌هایی که علامه طباطبایی ذیل برخی از آیات آورده است، پرداخته شده است.

با توجه به حجم زیاد مطالب و نیاز داوطلب به تسلط بر نظرات هریک از این مفسرین به ویژه مباحث علامه طباطبایی و بعضاً مفسرینی که طبرسی در مجمع البیان آورده است (با توجه به فراوانی سوالات که اکثراً از المیزان است) پیشنهاد می‌شود که ابتدا تسلط لازم بر نکات المیزان توسط دانشجویان حاصل شود سپس به مطالعه نکات مجمع البیان بپردازند تا حجم زیاد مطالب انسجام ذهنی داوطلبان را برهم نزند و با مطالعه روش‌مند نتیجه مطلوب حاصل گردد.

بهره‌گیری از کتب تلخیص شده به داوطلبان کمک می‌کند که علاوه بر صرفه‌جویی در وقت مطالعه، به نکات مهم هر بحث از کتب اصلی بپردازند و با حذف مطالب غیر ضروری و کم‌اهمیت، تمرکز خود را بر موضوعات و مفاهیم کلیدی و مهم‌تر گذاشته و با ذهنی منظم و منسجم بر اساس مطالب ارائه شده به یادگیری دقیق‌تر مباحث طبقه‌بندی شده پرداخته تا به نتیجه مورد انتظارشان دست یابند.

98/04/26