» » رییس« شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی جهاددانشگاهی» منصوب شد

 به گزارش روابط عمومی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی دکتر طیبی رییس این نهاد طی حکمی رحیم خاکی را به عنوان رییس شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی جهاددانشگاهی، به مدت دو سال منصوب کرد. 

97/12/11